Praktische zaken

Praktische zaken

Graag vertellen wij u meer over de praktische zaken betreffende Parzival Wonen. Klik op één van de onderstaande plusje en kom zo meer te weten over onder andere onze doelgroep, zorg en begeleiding.

Onze doelgroep

Parzival Wonen is gericht op het bieden van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Mensen die op Parzival willen wonen, huren (onder gezag en op basis van afspraken met hun ouders/mentor) een zit/slaapkamer in de woonaccommodatie. Zij richten deze kamer naar eigen inzicht in, onderhouden deze kamer zelf en nemen deel aan de activiteiten van Parzival. Zij behoren (permanent) tot de gemeenschap. Levensloopbestendigheid is leidend. De bewoners van Parzival nemen deel aan een van de vormen van dagbesteding of begeleiding in groepsverband. Voorwaarde voor het wonen op Parzival is dat er wordt gewerkt aan een zinvolle invulling van de dag voor alle bewoners.

Wij bieden

Parzival Wonen is een sociaal-therapeutische instelling, wat betekent dat de antroposofie een richtinggevende inspiratiebron is. Dit uit zich in Parzival Wonen in een specifieke inrichting van de zorg. Van kandidaat bewoners en hun ouders/verwanten wordt verwacht dat ze in principe niet afwijzend staan tegenover de uitgangspunten van de sociaal-therapie, zoals deze vorm krijgt binnen Parzival Wonen, anders zal plaatsing weinig zinvol zijn.

Parzival Wonen biedt zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg, t.w. 24-uurs (woon)zorg zonder behandeling. Naast het wonen met de daarbij voor de doelgroep gebruikelijke zorg- en persoonlijke verzorgingsproblematiek is het bij Parzival Wonen gebruikelijk dat – behoudens uitzonderingen – ook van de geboden dagbesteding gebruik wordt gemaakt. Een zinvolle invulling van de dag staat voorop.

Omdat Parzival Wonen in principe zorg op basis van Persoons Gebonden Budget biedt, zijn wonen en zorg als zodanig gescheiden. Parzival Wonen beidt geen medische verzorging aan maar treedt voor haar cliënten wel bemiddelend op bij bijvoorbeeld fysiotherapie, huis- en tandarts, AVG etc.

Overeenkomsten die met Parzival Wonen worden aangegaan, kennen allemaal een proefperiode van drie maanden. In die periode wordt nagegaan of Parzival Wonen en een cliënt een goede combinatie vormen. Deze periode kan in overleg verlengd worden. Daarna kent de overeenkomst in principe het karakter van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Vanzelfsprekend kunnen overeenkomsten ten alle tijden worden opgezegd. Hiervoor geldt dan een opzegtermijn.

Zorg & Begeleiding

Bewoners van Parzival hebben in de meeste gevallen zorg, ondersteuning en begeleiding nodig. Deze zorg en ondersteuning wordt door Parzival geboden op basis een WLZ indicatie (persoonsgebonden budget; indicatie: persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding in uren of een ZZP) dan wel een eigen bekostiging door ouders / vertegenwoordigers.

De, door het CIZ (indicatieorgaan), geïndiceerde uren gelden als uitgangspunt voor het maken van afspraken tussen de cliënt en zijn ouders, vertegenwoordiger enerzijds en Parzival anderzijds. Er wordt vanuit gegaan dat de geïndiceerde uren in principe ook op Parzival worden besteed.

De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in het dossier van de cliënt. Deze afspraken worden regelmatig met de bewoner en zijn/ haar ouders/ vertegenwoordiger geëvalueerd.

De kosten voor de zorg- en ondersteuning worden door Parzival maandelijks in rekening gebracht bij de ouders/ vertegenwoordigers. Het kostenoverzicht is op aanvraag beschikbaar.

Dagbesteding

Voor een beperkt aantal cliënten is het mogelijk om op Parzival alleen deel te nemen aan de dagbesteding of begeleiding in groepsverband, deze cliënten doen dat doorgaans op basis van een WLZ indicatie (persoonsgebonden budget), bekostiging vanuit een instelling dan wel een eigen bekostiging door ouders/vertegenwoordigers. De kosten voor de dagbesteding worden door Parzival maandelijks in rekening gebracht bij de ouders of vertegenwoordigers of de instelling. Kostenoverzicht op aanvraag beschikbaar.

Opnamecriteria

Alle categorieën vanaf VG 5 inclusief MCG, epileptische en/of motorische problematiek alsmede mensen met een zekere gedragsproblematiek.
24-uurs zorg in combinatie met een wakende wacht kan noodzakelijk zijn.
Het betreft over het algemeen mensen die passen binnen de huidige (bewoners) leeftijdsgroep.
Voor mensen met ernstig probleemgedrag zal bekeken moeten worden of wonen in Parzival haalbaar is.

Uitsluitingscriteria

Drugsgebruik, seksueel ongeremd gedrag of extreme fysieke agressie zullen hierbij op voorhand als uitsluitingsgrond gelden. Ook elke vorm van dwingende huisvesting en/of behandeling in het kader van de BOPZ vormt een uitsluitingsgrond.

Overeenkomsten

Overeenkomsten die met Parzival worden aangegaan, kennen allemaal een proefperiode van 3 maanden. In die periode wordt nagegaan of Parzival en een cliënt een goede combinatie zijn.

Daarna kent de overeenkomst in principe het karakter van een overeenkomst voor ‘onbepaalde tijd’. Vanzelfsprekend kunnen overeenkomsten ten alle tijde wederzijds worden opgezegd. Hiervoor geldt dan een opzegtermijn.

Drugsgebruik, seksueel ongeremd gedrag en extreme fysieke agressie gelden op voorhand als criteria van uitsluiting voor de dienstverlening op Parzival.

PGB en CIZ

De dienstverlening op Parzival en de bekostiging daarvan, komen tot stand in een open overeenkomst tussen de cliënt en zijn ouders/vertegenwoordiger enerzijds en Parzival anderzijds. Dit betekent dat Parzival kostprijzen in rekening brengt die zijn opgesteld aan de hand van een eigen systematiek.

In de werkwijze en bij het vaststellen van de kostprijzen houdt Parzival echter terdege rekening met de manier waarop cliënten hun kosten via de overheid vergoed kunnen krijgen.

De Wajong (of WAO) uitkering, het Persoonsgebonden WLZ budget en de indicatiestelling door het CIZ vormen daarbij voor Parzival belangrijke graadmeters.

De bewoner/ deelnemer blijft echter ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de financiering van de kosten.

Privacybeleid

Lees hier meer over ons privacybeleid.